Göm menyn

FORSKARUTBILDNING

Antagning till forskarutbildning

För att bli antagen som forskarstuderande fylls blanketten Ansökan om antagning till forskarutbildning i, blanketten kan du få från ämnets forskningsadministratör.

Studieplaner för de ämnen som finns på ITN är listade på följande hemsida>>

Efter ifyllande och underskrift lämnas blanketten till forskningsadministratör som vidarebefordrar den till Prefekten för beslut. Om grundexamen avlagts vid annat lärosäte än Linköpings universitet ska kopia på examensbevis bifogas ansökningen. Forskningsadministratören skickar sedan blanketten och ev. kopia på examensbevis vidare till Studentcentrum som dokumenterar antagningen i Ladok. En kopia på ansökningsblanketten skickas tillbaka till institutionen och diarieförs, forskningsadministratören gör kopior till forskarstuderanden, handledare, forskarstudierektor, avdelningens forskarutbildningsansvarig och sig själv. Forskningsadministratören ser till att forskarstuderande blir terminsregistrerad, lämpligen direkt vid antagning. Forskningsadministratören för in uppgifter om antagning, handledare etc. i doktorandförteckningen.

Förslag på nya studieplaner lämnas till och godkänns av forskarutbildningsnämnden.


Medlemskap i studentkåren

Medlemskap i studentkåren är frivilligt för den som studerar vid universitet och högskolor (SFS1983:18 §4). Kontakta expeditionen i Kårallen, Linköping på telefon 013-28 28 82 eller via mail info@ks.liu.se, om du vill bli medlem.


Anställning som doktorand

Är du anställd som doktorand har du samma rättigheter och skyldigheter som en vanlig anställd. Som doktorand är man dock förordnad 1 år i taget (4 års heltidsstudier under max 8 år). Samtliga doktorander som är anställda vid ITN är garanterade finansiering under hela antagningstiden fram till lic. resp doktorsexamen(beroende på vilket man är antagen till), under förutsättning att förväntade studieresultat uppnås.


Lönestege

Doktorander får löneförhöjning enligt följande lönestege enligt 2016 års löneläge.

28.500 SEK - Ingångslön
29.600 SEK - Då 30 % av fordringarna för doktorsexamen uppnåtts
31.700 SEK - Vid uttagen licentiatexamen eller då 60 % av fordringarna för doktorsexamen uppnåtts

Uppflyttning mellan nivåerna sker kalendermånaden efter det att villkoret uppfyllts. Det är handledaren som, i samspråk med doktoranden, avgör när 30 resp. 60 % är uppnådda. Handledaren meddelar då lönehandläggare att doktoranden ska flyttas upp. Eventuell justering av lönestegen sker i samband med övrig lönerevision.

För doktorander som är fackligt anslutna tillkommer 250 kr/månad på lönen med utbetalning 1 gång/år.

 

Forskarstuderande med egen försörjning

För att antas till forskarutbildning vid ITN så krävs det att finansiering garanteras för hela forskarutbildningsperioden och att huvudhandledaren är anställd på Linköpings universitet. Institutionen har inget ansvar för finansiering om t.ex. företaget doktoranden är anställd på går i konkurs eller får ekonomiska svårigheter så att doktoranden måste sluta. Lämpligen bör ett avtal upprättas mellan institution och finansierande part. Beslut om antagning med annan finansiering än lön fattas av dekanus. Blankett för detta finns på nätet http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/blanketter/?l=sv

Samma regler gäller för forskarstuderanden med egen försörjning som för anställda gällande antagning, medlemskap, handledning, individuella studieplaner, studieuppföljning, kurser samt examensförfarande.

 

Handledning

Varje forskarstuderande har rätt till handledning under hela sin forskarutbildning. För varje forskarstuderanden utser prefekten på delegation minst två handledare. En av dem utses till huvudhandledare. Huvudhandledaren ska precisera kraven på kunskaper i den individuella studieplanen. Forskarstuderande kan hos prefekt begära att få byta huvudhandledare. Prefekt utreder och tar eventuellt beslut på delegation från institutionsstyrelsen. Beslutet lämnas till diariet och kopia till ämnets forskningsadministratör, som rapporterar in ändringen i forskarladok. Kopia skickas även till Fu-nämnden. Se även Handledning inom forskarutbildning. Huvudhandledaren har ansvar för hela forskarutbildningen. Som komplement kan även en mentor utses. Vid behov, t.ex. om det uppstår konflikt mellan forskarstuderanden och handledare eller om antingen forskarstuderanden eller handledare känner att en konflikt kan komma att uppstå kan forskarutbildningsansvarig kontaktas som stöd. Samtalet/en hålls helt konfidentiella om parterna så önskar.

 

Individuell studieplan

Senast en månad efter antagningen ska huvudhandledare och forskarstuderande upprätta en individuell studieplan (doc), dvs. en preliminär arbetsplan för hela studiegången fram till licentiat- respektive doktorsexamen. Både forskarstuderande, huvudhandledare och prefekt ska skriva under den individuella studieplanen. Originalet lämnas till ämnets forskningsadministratör som ser till att studieplanen diarieförs och registreras i forskarladok. Bilaga sparas hos forskningsadministratör för senare arkivering. Kopia tas till forskarstuderande, huvudhandledare, ev. biträdande handledare, avdelningens forskarutbildningsansvarig samt egen kopia. Forskningsadministratören för in uppgifter om tidpunkt för licentiatexamen och disputation i doktorandförteckningen. Efter avslutad examen arkiveras individuell studieplan av forskningsadministratör.


Studieuppföljning

Studierna ska kontinuerligt följas upp av handledaren. Den individuella studieplanen ska gås igenom för ev. revidering minst en gång per år i samband med omförordnandet av doktorandtjänsten. Löneadministratör meddelar avdelningens forskarutbildningsansvarig när det är dags för omförordning. Avdelningens forskarutbildningsansvarig kontaktar handledare och avtalar tid för uppföljning. Se även uppföljningssamtal – roadmap. Vid studieuppföljningen ska förutom forskarstuderande och huvudhandledaren även avdelningens forskarutbildningsansvarig och ev. biträdande handledare delta. Prefekten kan delta om någon av deltagarna vill det. I de fall där avdelningens forskarutbildningsansvarige även är handledare deltar avdelningschefen (eller en annan forskarutbildningsansvarig) vid studieuppföljningen. Vid studieuppföljningen ska forskarstuderandes studieresultat diskuteras, tidplanen granskas och ev. revideras. När studieuppföljningen är avklarad och godkänd meddelar forskarutbildningsansvarig löneadministratören att omförordning kan ske. Reviderad individuell studieplan lämnas till ämnets forskningsadministratör för diarieföring och kopia till forskarstuderande, avdelningens forskarutbildningsansvarig, handledare samt egen kopia. Forskningsadministratören för in eventuella ändrade uppgifter i doktorandförteckningen.

 

Medarbetarsamtal

Handledaren ska varje år ha ett medarbetarsamtal med doktoranden enligt de anvisningar som finns för institutionen..


Kurser

Forskarutbildningskurser som ges vid LiTH finns presenterade på LiTH:s hemsida>> . Kurser som ges av ITN finns på ITN:s hemsida http://www.itn.liu.se/forskarutb/kurs/
Hur många poäng som måste läsas för respektive forskarutbildning framgår av studieplanen.
Det är huvudhandledaren som avgör vilka kurser som ska räknas in i forskarutbildningen.
Forskarutbildningskurser kan även läsas vid andra universitet.
Huvudhandledaren är examinator för de forskarutbildningskurser för vilka särskild examinator ej har förordnats.
Alla forskarstuderanden antagna vid Linköpings universitet ska genomgå pedagogikkursen ”Universitetspedagogik, Steg 1 - Lärande och kunskap (LOK)” 6 högskolepoäng, som universitetet anordnar samt kurser i Research Ethics och  Methodology of Science and Technology. Kurserna får räknas in i forskarstudierna och betalas av respektive avdelning.

 

Registrering av studieresultat

När en kurs är färdig lämnar examinatorn resultatet till ämnets forskningsadministratör för inrapportering i Ladok. Då forskarstuderande läser kurser vid andra institutioner på Linköpings universitet rapporteras resultat in vid den institutionen.

Då forskarstuderande avser att läsa grundutbildningskurser ska denna ta kontakt med studierektor på den institution som ansvarar för kursen. Efter avklarad kurs rapporterar examinator för kursen in den som en forskarutbildningskurs.

Om den forskarstuderanden läser kurser vid andra universitet ansöker forskarstuderande om tillgodoräknanden på avsedd blankett. Ansökan tillstyrks eller avstyrks av handledare och avdelningens forskarutbildningsansvarig och skickas vidare för beslut till forskarstudierektorn. Beslutet skickas till forskningsadministratör för inlägg i forskarladok.

Då forskarstuderande genomgått licentiatexamen rapporterar forskningsadministratören in 50 % uppnådd andel inom forskarutbildningen. Då forskarstuderande aviserar att disputera rapporterar forskningsadministratören in 80 % uppnådd andel inom forskarutbildningen.

 

Examen

Licentiatexamen
Doktorsexamen


Aktivitet och Försörjning

I samband med boksluten (juni och december) rapporterar forskningsadministratören in aktivitet och försörjning för institutionens forskarstuderande. Dvs. Aktvitet = hur många procent av sin tid som forskarstuderande ägnat åt forskarstudier, Försörjning = hur forskarstuderande finansieras. Uppgifterna lämnas vidare till Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket för statistisk uppföljning.

 

Avbrott

Om den forskarstuderande avser att avbryta sina studier i förtid ska denna ansöka om att bli avregistrerad forskarstuderande genom att fylla i blanketten Avbrytande av forskarutbildning vid ITN och skicka till registrator vid ITN. Registrator skickar kopia till forskningsadministratören som lägger in avbrott i forskarladok.


Mer information

För mer information se även LiTH:s hemsida för forskarutbildning http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/?l=sv.
Blanketter


Funktioner

Prefekt - Mattias Severin 
Administrativ chef - Magnus Glänneskog
Löneadministratör - Elisabeth Andersson/Monika Johansson
Forskarstudierektor - Igor Zozoulenko
Forskarutbildningsansvarig FE - Igor Zozoulenko
Forskarutbildningsansvarig KTS - Johan M Karlsson
Forskarutbildningsansvarig MIT - Pierangelo Dell¿Acqua
Forskningsadministratör FE - Ann-Christin Norén och Marie-Louise Gustafsson
Forskningsadministratör KTS - Viveka Nilson
Forskningsadministratör MIT - Gun-Britt Löfgren, Eva Skärblom


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 31 08:09:09 CET 2017