Göm menyn

HANDLEDNING INOM FORSKARUTBILDNING

Allmänt

Handledning är en viktigt och integrerad del av den akademiska aktiviteten. Den handledning, utbildning och vägledning som ges till en ung forskare är viktig för att säkerställa kontinuiteten i vetenskaplig kunskap.

Varje forskarstuderande har rätt till handledning under hela sin forskarutbildning. För varje forskarstuderanden utser prefekten på delegation minst två handledare. En av dem utses till huvudhandledare. Huvudhandledaren ska ha minst docentkompetens, biträdande handledare ska minst vara disputerade.


Syfte

Målet med handledning inom forskarutbildningen är att inom avsedd tid utbilda självständiga doktorer som är väl förberedda för en karriär så väl inom akademin som näringslivet.


Förväntningar på handledaren

Allmänt

Handledaren förväntas skapa ett bra klimat för den forskarstuderande som hjälper honom/henne i sin strävan mot framgångsrik forskning och studier. För att säkerställa forskarstudiernas framåtskridande förväntas handledaren att lägga tillräckligt mycket av sin egen tid för regelbundna möten med studenten.

Introduktion av institutionen

Handledaren ska:

 • informera forskarstuderanden om institutionen, dess organisation, aktiviteter etc.
 • informera forskarstuderanden om hans/hennes anställning (undervisningsplikt, andel forskning resp. kurser)
 • informera forskarstuderanden om lönestegen som är kopplat till dennes anställning samt vad som krävs för att höja lönen, se pkt 4 i anvisningarna gällande forskarutbildning.
 • introducera forskarstuderanden för personal inom institutionen som studenten kommer i kontakt med. (prefekt, intendent, studierektor för forskarutbildning, studierektor för grundutbildning, forskningsadministratör, lönehandläggare etc).

Inledning av forskarstudier

Handledaren ska

 • se till att den forskarstuderande blir antagen till forskarutbildning genom att se till att blanketten ”Ansökan om antagning till forskarutbildning” blir ifylld och därefter lämnas till ämnets forskningsadministratör. Blanketten kan erhållas från ämnets forskningsadministratör.
 • inom en månad efter anställning, tillsammans med forskarstuderanden, upprätta en individuell studieplan som beskriver vilka kurser som ska läsas, vilket forskarämne som avses samt omfattning av eventuell undervisning och/eller administrativ tjänstgöring som ska göras. Denna studieplan ska skrivas tillsammans med den forskarstuderande och skrivas under av båda parter samt prefekt. Därefter lämnas den till ämnets forskningsadministratör för diareföring och kopiering till berörda. Handledaren ska se till att studieplanen årligen uppdateras med hänsyn till ändringar mot den ursprungliga.

 

Under forskarstudiernas gång

Handledaren ska

 

 • upprätthålla en kontinuerlig dialog med den forskarstuderande om forskarstudiernas framåtskridande gällande forskning och kurser. Detta uppnås bäst genom regelbundna möte (t.ex. en gång i veckan eller varannan vecka). Åtminstone så att detaljerade diskussioner gällande forskningsstrategier kan genomföras. Ett sexmånaders informellt uppföljningsmöte rekommenderas för en översyn av studiernas framåtskridande.
 • som examinator i forskarstudiekurser meddela ämnets forskningsadministratör kursens engelska och svenska titel, vilka som klarat kursen samt vilka poäng som ska ges för inregistrering i Forskarladok.
 • säkerställa att övriga examinatorer meddelar forskningsadministratören gällande den forskarstuderandes genomförda kurser.
 • delta i det årliga uppföljningsmötet med forskarstuderanden samt forskarstudierektor.
 • En gång per år genomföra medarbetarsamtal med forskarstuderanden.
 • meddela till löneadministratör när den forskarstuderande har uppnått nivåerna för löneförhöjning, se även i anvisningarna för forskarutbildning.

 

Förväntningar på doktoranden

Allmänt

Den forskarstuderande förväntas att han/hon genomför sina forskarstudier ihärdigt och med ett professionellt förhållningssätt för att säkerställa ett tillfredställande resultat i linje med den individuella studieplan som upprättades vid studiernas början. Den forskarstuderande ska sträva efter att följa handledarens vägledning gällande metodlära, teknisk färdighet, strategi etc. för att uppnå uppsatta forskningsmål. Denna vägledning kan föreslå samarbete med handledarens kontakter inom forskningsområdet, både nationellt och internationellt.

 

Introduktion av institutionen

Forskarstuderanden förväntas:

 • informera sig om institutionen, dess organisation, aktiviteter etc.
 • informera sig om hans/hennes anställning (undervisningsplikt, andel forskning resp. kurser)
 • informera sig om lönestegen som är kopplat till dennes anställning samt vad som behövs uppnås för att höja lönen, se även i anvisningarna gällande forskarutbildning.
 • känna till namn och funktioner på inom institutionen som studenten kommer i kontakt med. (prefekt, intendent, studierektor för forskarutbildning, studierektor för grundutbildning, forskningsadministratör, lönehandläggare etc).

 

Inledning av forskarstudier

Forskarstuderanden måste

 • för att bli antagen till forskarutbildningen fylla i blanketten ”Ansökan om antagning till forskarutbildning” och lämna denna till ämnets forskningsadministratör. Blanketten kan erhållas från ämnets forskningsadministratör.
 • direkt sätta sig in i innehållet i hans/hennes individuella studieplan såsom vilka kurser som ska läsas, vilket forskarämnet som avses och om någon undervisning och eller administrativ tjänstgöring ska göras. Denna studieplan ska skrivas tillsammans med handledaren och signeras av båda parter samt prefekt. Den lämnas därefter till ämnets forskningsadministratör för diarieföring och vidare kopiering. Den individuella studieplanen ska upprättas inom en månad efter anställning. Studenten bör se till att studieplanen årligen uppdateras med hänsyn till ändringar mot den ursprungliga.
 • inom en månad uppsöka områdets studierektor gällande eventuell undervisning och/eller institutionstjänstgöring.

 

Under forskarstudiernas gång

Forskarstuderanden måste

 • upprätthålla en kontinuerlig dialog med handledare för att informera honom/henne om studiernas framskridande och/eller svårigheter gällande forskning och kurser. Detta uppnås bäst genom regelbundna möten (en gång per vecka eller varannan vecka). På dessa kan detaljerade diskussioner gällande forskningsstrategier äga rum. Ett sexmånaders informellt uppföljningsmöte rekommenderas för en översyn av studiernas framåtskridande.
 • försäkra sig om att examinatorn meddelar ämnets forskningsadministratör om genomförda kurser för inregistrering i Ladok.
 • delta i det årliga uppföljningsmötet med handledare samt forskarstudierektor.
   


 


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 18 07:50:30 CET 2016