Göm menyn

LICENTIATEXAMEN

Anmälan

Senast två månader före licentiatseminarium skickar forskarstuderanden en anmälan (pdf) till Forskarutbildningsansvarig på avdelningen, om att man avser att avlägga licentiatexamen.

Licentiatavhandlingen försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en betygsförrättare och opponent skall medverka. Dessa skall normalt ha doktorsexamen och minst en av dessa ska komma från annat lärosäte. Den som varit handledare för respondenten, eller som står i annat jävsförhållande, får inte vara betygsförrättare eller opponent. (FUN2016-1).

Forskarutbildningsansvarig bekräftar anmälan och meddelar beslut till forskarstuderanden samt handledare. I de fall som forskarutbildningsansvarig är handledare tas beslutet av i första hand forskarstudierektor annars av annan avdelnings forskarutbildningsansvarig.

Efter beslut lämnas anmälan vidare till ämnets forskningsadministratör som då

 • rapporterar in alla kurser klara för licentiatexamen i Ladok.
 • Ser till att beslutet diarieförs
 • Ser till att en kopia på beslutet skickas till TFK tillsammans med avhandlingarna.

 

Avhandling

Se http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/for-doktorander/avhandling?l=sv

Institutionen betalar max 1000 kr av tryckningen, den kostnad som överstiger 1000 kr betalas av resp. avdelning.

Minst tre terminsveckor före licentiatseminariet ska avhandlingen finnas tillgänglig. Avhandlingen – tillsammans med uppgift om tid och plats och om opponent vid seminariet skall distribueras enligt följande:

 • Universitetsbiblioteket (3 ex)
 • Forskarstuderande (5 ex)
 • Tekniska fakultetskansliet Maria Mitradjieva (1 ex) + kopia på beslut
 • Tillgängligt vid framläggning (40 ex)
 • Campus Norrköpings Bibliotek – Anne Söderholm (1 ex)
 • Institutionen för arkivering och till personalrum (2 ex)
 • Avdelningens forskarutbildningsansvarig
 • Avdelningschef samt avdelningens områdesansvariga
 • Institutioner/Ämnen vid LiTH och övriga högskolor som avhandlingen kan vara av intresse för
 • Övriga intresserade

Forskarstuderanden kan även publicera avhandlingen elektroniskt via Linköping University Elektronisk Press. Tekniska högskolan uppmuntrar starkt till elektronisk publicering.

 

Seminarium

Det obligatoriska seminariet skall normalt hållas under terminstid. Ämnets forskningsadministratör ser till att seminariet anslås på anslagstavla i ITN:s personalrum i Täppan samt på ITN:s hemsida minst tre veckor i förväg.
Ämnets forskningsadministratör ser till att uppgifter om seminariet förmedlas till universitetets kalendarium, med följande information: Vem som ska licensiera, datum, klockslag och plats för seminariet samt opponentens namn och tillhörighet.


Examensbevis

När alla moment är fullgjorda för licentiatexamen, ansöker Forskarstuderanden om examensbevis http://www.student.liu.se/examen/forskarexamen/1.85815/ForskarutbH07.pdf
Följande handlingar ska bifogas

 • Utdrag ur Forskar-Ladok som visar att kurs- och teoridelar är avklarade – erhålls av ämnets forskningsadministratör
 • Protokoll (pdf) från handledare - kopia av intyget lämnas till ämnets forskningsadministratör som ser till att det diarieförs.

Ansökan skickas till Examensenheten. Beviset utfärdas i såväl en svensk som en engelsk version.


Opponent

Opponent erhåller ett arvode, 5 000 kr samt får ev. resekostnader betalda, inkl hotell, avdelningen står för kostnaderna.


Övrigt

Avdelningen betalar en blombukett till licentiatseminariet.
I samband med licentiatseminariumet är det brukligt att avdelningen bjuder opponent, respondent, handledare, ev. bitr. handledare samt ämnesföreträdare på lunch.


Mer information finns i Studiehandboken för doktorander>>


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 17 13:07:11 CET 2017