Göm menyn

DOKTORSEXAMEN

Anmälan

Senast 3 månader före disputationen skickar handledaren in en anmälan till Forskarutbildningsnämnden (Fu-nämnden) om att man avser att avlägga doktorsexamen. En nästan färdig version av avhandlingen ska skickas till betygsnämnden senast 4 veckor innan spikning. För mer information, se:

Anmälan om disputation>>

Information på LiTH:s hemsida >>

Checklista inför disputation (.pdf)>>

Innan anmälan skickas till FU-nämnden ska handledaren kontrollera med ämnets forskningsadministratör att ingen framläggning inom avdelningen redan är planerad för samma dag.

Anmälan ska diarieföras. Kopia av anmälan lämnas till ämnets forskningsadministratör som då rapporterar in alla kurser klara för doktorsexamen i Ladok.

Huvudhandledare kallas till Fu-nämnden (eller till nämndens ordförandes) för behandling av ärendet och ska då kortfattat redogöra för innehållet i avhandlingen och de övriga fakta som kan vara av intresse för nämnden. Valet av fakultetsopponent och betygsnämnd ska motiveras.

Fu-nämnden bekräftar anmälan genom att Forskarstuderanden får en kopia av nämndens beslut. Tillsammans med bekräftelsen skickas den blankett som skall användas när man senare ansöker om examensbevis.

I samband med anmälan bör också lokal bokas


Tryckning avhandling

Se http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/for-doktorander/avhandling?l=sv

Doktorsavhandlingar trycks i minst 110 exemplar (minst 70 exemplar om avhandlingen gjorts tillgänglig elektroniskt på LiU E-Press). Institutionen betalar tryckning av avhandling, max 10.000 kr, den kostnad som överstiger 10.000 kr betalas av avdelningen. Kontakta tryckeriet i god tid innan den slutliga utskriften och montaget av original ska göras.

Minst tre terminsveckor före disputation ska avhandlingen distribueras enligt följande:

  • Universitetsbiblioteket ska ha 40 ex inkl. spikblad alternativt 10 ex vid publ på LiU E-Press – kvitto
  • Institutionen -ämnets forskningsadministratör (70 ex) – kvitto (doc)
  • Forskarstuderande (10 ex)

Varav
-10 exemplar avser opponent, betygsnämnd och spikning
-min 40 exemplar ska finnas tillgängliga vid framläggning
-Institutionen för arkivering och till personalrum - institutionsregistrator (3 ex)
-Campus Norrköpings Bibliotek – Anne Söderholm
-Avdelningens forskarutbildningsansvarig
-Avdelningschef samt avdelningens områdesansvariga

  • Institutioner/Ämnen vid LiTH och övriga högskolor som avhandlingen kan vara av intresse för
  • Övriga intresserade

Spikning se https://www.lith.liu.se/forskarutbildning/for-doktorander/spikning-av-avhandling?l=sv

ITN ansvarar för att annonsera disputationen i LiUs Kalendarium.

Forskarstuderanden kan även publicera avhandlingen elektroniskt via Linköping University Elektronisk Press. Tekniska högskolan uppmuntrar starkt till elektronisk publicering.

 

Seminarium

Det obligatoriska seminariet skall normalt hållas under terminstid. Ämnets forskningsadministratör ser till att seminariet anslås på ITN:s hemsida minst tre veckor i förväg.
Ämnets forskningsadministratör ser till att uppgifter om seminariet förmedlas till universitetets kalendarium, med följande information: Vem som ska disputera, ämne, datum, klockslag och plats för seminariet samt opponentens namn och tillhörighet.

 

Examensbevis och promotion

Se http://www.student.liu.se/examen/forskarexamen/1.85815/Forskarutbjan2012.pdf

Utdrag ur Forskar-Ladok som visar att kurs- och teoridelar är avklarade – erhålls av ämnets forskningsadministratör

 

Opponent

Opponent får ett arvode, 10 000 kr samt ev. resekostnader betalda, inkl hotell. Resekostnader, inkl hotell betalas även för betygsnämnden. Det vetenskapliga området står för kostnaderna upp till det belopp som bestämts inom varje område.


Övrigt

Till betygsnämndens möte efter disputationen skrivs ett protokoll (pdf) som efter påskrift diarieförs och därefter skickas till registrator, Origo.

Det vetenskapliga området betalar

  • en blombukett inkl vas för 300 kr exkl moms, leveransavgift och kort tillkommer utöver de 300 kr. 
  • Bordsvatten till disputationsakten.
  • Lunch för opponent, respondent, handledare, betygsnämnd samt ämnesföreträdare.

 

Mer information finns i Studiehandboken för doktorander>>


 


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-14