TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Opposition

Ni kommer att opponera på andra studenters texter vid seminarie 2 och seminarie 4. Den viktigaste uppgiften vid en opposition är att hjälpa respondenten att förbättra arbetet genom att hitta evenutella brister, svagheter eller felaktigheter. Nedan följer några tips att tänka på vid opposition, men ni kan inte följa dessa fullt ut till båda texterna utan ni måste anpassa er opposition till texten.

Opposition av exjobbsrapporter

Opponenten skall främst diskutera och kommentera lösningsmetod och tänkbara alternativa lösningar. Respondenten skall ges tillfälle att svara på opponentens frågor så att han/hon får visa att han/hon har förståelse för arbetet och att det finns sunda motiv för de val som gjorts. Opponentens frågor bör vara utformade så att de ligger till grund för en diskussion mellan respondent och opponent. Ställ gärna följdfrågor baserade på det första svaret. Här är också ett bra tillfälle att fråga om förtydligande av något som kanske presenterades översiktligt under den muntliga presentationen. Förslag på viktiga aspekter som kan tas upp:

Vidare kan nedslag i vissa delar av arbetet göras, och frågeställningar som passar att diskutera kring är exempelvis: Dessa frågor skall uppta större delen av tiden för opponeringen. Därutöver skall rapportens principiella uppläggning, formella stilistiska synpunkter och det muntliga framförandet kommenteras. Avslutningsvis skall opponenten belysa det presenterade arbetets förtjänster och brister samt minuter), och det är väsentligt att det är balanserad och konstruktiv kritik som framförs.

Opposition av exjobbsrapporter kandidatnivå

Följande text är lånad av Jonas Löwgren (och till viss del omskriven) från hans text om kandidatuppsatser för GDK. Poängen med muntlig opposition, och med akademiska seminarier i allmänhet, är att skapa konstruktiv dialog där opponent och författare tillsammans ställer sig vid sidan av arbetet och granskar det med förbättrings- och fördjupningsglasögon. Det här är ganska svårt att göra i praktiken, men väldigt viktigt att öva på från båda sidor av bordet. Och till sist några varningar, om sådant ni bör undvika vid presentation och opposition.

Undvik att ge en presentation som följer uppsatsens struktur från början till slut. Akademiska texter har en ändamålsenlig struktur för effektiv skriftlig kommunikation till snabbläsande forskare, men verkligen inte för att göra en intressant och fängslande muntlig presentation.

Undvik att opponera genom att läsa upp en lista av kritiska kommentarer. Opponentens uppgift är att skapa en konstruktiv dialog med författaren kring möjliga förbättringar och fördjupningar. Eventuella kommentarer om stil och språk hanterar ni genom att lämna ett korrekturläst exemplar av manuskriptet till författaren efter seminariet.

Undvik att ge en opposition med ”en bra sak och en sak som kan förbättras.” Det är inte riktigt tillräckligt vid ett akademiskt seminarium. Som sagt, det handlar om konstruktiv dialog kring möjliga förbättringar och fördjupningar. Självfallet bör ni som opponenter lyfta fram speciella styrkor i en uppsats/rapport, och helst då genom att nämna om ni själva fick några värdefulla insikter genom författarens arbete, men utgångsläget är att ni och författarna tillsammans ställer er bredvid arbetet och granskar det utan personliga kopplingar. Då behöver man inte hålla räkning på att positiva och negativa kommentarer går jämnt upp.