TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Skriva en introduktion

Uppgiften går ut på att ni ska skriva ett introduktionskapitel till en exjobbsrapport. Titta under Exjobbsidéer om ni inte själva har en egen idé för ett exjobb, eller stäm av med mig eller Camilla, eller någon annan av lärarna om idéer. Detta är en exjobbsidé för metodkursen, och det behöver inte vara det exjobb som ni sedan kommer att arbeta med efter kursen. Introduktionen används för att placera exjobbet i ett sammanhang, introducera ett problem eller en utmaning som exjobbet ska lösa, eller visa på bristen av något som vore användbart och uppskattat om det fanns.

Deadline för inlämning är måndag den 21 november, klockan 09:00.

Lämna in er introduktion på Lisam och maila den till er opponent.

Uppgiften

Vid seminariet

Varje seminarie sker i kvartsklass. Allt förarbete till seminarierna sker parvis/enskilt. Vid seminariet ska stöd ges till varandra, idén med ett sådant här seminarie är inte att kritisera negativt (enbart) utan att ge konstruktiv kritik som hjälper de andra att förbättra arbetet. Vid seminariet:

 1. Opponenten(opponenterna) ska presentera,
 2. och därefter diskutera texten. Som hjälp kan följande frågor användas:
  • formuleringen av problemområdet (introduktion/bakgrund) - är introduktionen intresseväckande, pekar introduktionen mot ett relevant problem för MT, placeras problemet/exjobbet i ett större sammanhang, finns ett intressant problem identifierat,
  • formuleringen av syftet - hur specifikt/generellt är syftet, svarar syftet mot det problem som introducerats i introduktionen
  • och av forskningsfrågorna - om forskningsfrågorna besvaras uppfylls syftet, är någon av forskningsfrågorna onödig, är frågorna tillräckligt specifika för att kunna besvaras inom ramen för ett exjobb
  • finns avgränsningar angivna - är det vettiga, saknas avgränsningar som vore av vikt
 3. Presentra/diskutera:
  • Är problemet vettigt/relevant för MT?
  • Är syftet precist eller allmänt och brett?
  • Svarar frågornaa på/mot syftet?
  • Används/behövs avgränsningara
 4. Inlämning sker på Lisam och maila den till respondenten.

Introduktion

En introduktion består ofta av följande delar:

Introduktionen ska väcka läsarens intresse och visa att det studerade problemet är viktigt ur ett större perspektiv. Inledningen börjar med att identifiera ett behov eller ett problemområde, alltså ganska brett, och snävar sedan in gradvis för att mynna ut i den precisa forskningsfrågan (eller forskningsfrågorna, om det finns flera). Frågeställningarna ska vara rimliga att besvara inom ramen för exjobbet och tillräckligt tydliga för att visa på en metod som kan användas för att besvara dem.

Läs mer om introduktionen i Blomkvist och Hallin Metod för teknologer.

Inledning, bakgrund

I introduktionen eller inledningen så introducerar man läsaren till uppsatsen, ämnet och forskningsområdet. Här har du chansen att väcka intresse genom att förmedla ditt eget intresse för arbetet. Berätta varför har du valt det specifika ämnet och vad vill du uppnå med arbetet.

Här ska det valda forskningsproblemet introduceras och avgränsas utifrån aktuellt forskningsläge. Skriv inte referensramen här, utan visa mer på varför exjobbet behövs och eventuellt vilka andra ansatser till att lösa uppgiften som gjorts (det kanske inte alls finns några). Att tänka enligt trattformen kan vara en hjälp, det vill säga att man börjar presentera problemet brett och smalnar sedan av mot slutet. Det ska tydligt framgå vad problemet är. Det ska även framgå vad som tidigare är gjort eller inte gjort inom området, vilka andra studier/lösningar som finns och vad saknas? Motivera gärna behovet av er studie – varför behövs denna kunskap? Det gäller att formulera sig kort, detta avsnitt bör inte vara längre än en A4-sida.

Syfte och frågeställningar

I syftet beskriver du i en eller två meningar din avsikt och målsättning med arbetet. Det är viktigt att du klart och distinkt formulerar syftet då den ger riktningen för hela uppsatsen. Ett tydligt syfte ska formuleras. Tänk på att syftet styr hela exjobbet, projektplanen och rapporten.

Om det finns behov av att precisera syftet kan tillägg av frågeställningar eller hypoteser vara en fördel. Utifrån syftet preciserar man sen noga den exakta uppgiften man tar sig an. Uppgiften är i regel att besvara en eller flera väl avgränsade frågeställningar. Uppsatsen fokuserar sedan helt på att besvara denna eller dessa frågeställningar. Dessa frågeställningar knyts sedan ihop genom arbetet, pekas mot resultat och diskussion i rapporten, och besvaras sedan i slutsatsen. Ibland, om syftet är väldigt tydligt, behövs inte frågeställningar för att knyta ihop exjobbet men kan fortfarande vara ett stöd under examensarbetet för att visa på vad som ska göras och vad som behövs besvaras.

Avgränsningar

Efter syftet kan man uppge eventuella avgränsningar som begränsar exjobbet. Du kan avgränsa exjobbet genom att beskriva ett område som du håller dig inom, eller genom att nämna områden som du valt att ta bort.

Disposition/rapportöversikt

Detta stycke innehåller en kort beskrivning om hur rapporten är strukturerad och vad de olika kapitlen innehåller. Här ger du också en beskrivning på eventuella bilagor som hör till rapporten.

Läs mer om introduktionen i lathunden för rapportskrivande,
samt KJ's tankar om rapport Att skriva en vetenskaplig rapport.