TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Skriva en forskningsplan

Uppgiften går ut på att ni ska skriva en forskningsplan inför ett exjobb. Forskningsplanen är en fiktiv forskningsplan och en examinerande text på metodkursen, men för de som väljer att fortsätta arbeta med forskningsidén under exjobbet så kommer forskningsplanen utgöra en mycket god grund för exjobbets inledande planeringsrapport.

Här finns ett exempel på en forskningsplan skriven av Amanda och Sara HT2019,
samt forskningsplan skriven av Elias och Malin också HT2019

Deadline för inlämning är 9 december, klockan 12:00

Uppgiften

Vid seminariet

Varje seminarie sker i kvartsklass. Allt förarbete till seminarierna sker parvis/enskilt. Vid seminariet:

 1. först ger opponenterna en (kort) sammanfattning av forskningsplanen skriven av respondenterna,
 2. och fortsätter därefter oppositionen genom att diskutera texten. Som hjälp kan följande frågor användas:
  • Den teoretiska ramen, hur väl stärker den arbetet för att kunna besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet? Saknas teoretiska perspektiv som borde vara relevanta? Hur kopplas de olika teorierna ihop till ett ramverk och inte bara enskilda teoretiska perspektiv?
  • Metodansatsen, är metodvalet/metodvalen vettiga för att ändamålet? Saknas något steg eller någon aspekt i metoden?
  • Är tidsplanen vettig? Finns utrymme för eventuell förstudier? Vad händer med tidsplanen om något blir försenat, om företaget inte svarar eller om försökspersoner inte dyker upp? Finns tillräckligt med tid inplanerat för att skriva exjobbsrapporten?
  • ...
 3. Avslutningsvis finns tid för frågor och allmän diskussion.

Forskningsplanen ska bestå av följande delar

Inledning: Identifiera ett problem eller karakterisera en situation som arbetet ska behandla. I inledningen motiverar ni att arbetet ska göras och ger läsaren ett sammanhang. Titta under Exjobbsidéer om ni inte själva har en egen idé, och läs mer under 2. Introduktion för stöd om vad som kan vara bra att ta upp i introduktionen.

Preliminär forskningsfråga, eller forskningsfrågor. Försök göra frågan lagom stor, det vill säga att den ska formuleras så att ni kan nå fram till ett svar inom ramen för ditt planerade arbete. Inledningen och forskningsfrågan bildar ofta en tratt, som börjar med en bred introduktion av ett intressant problem eller en intressant situation och snävar in till en fråga som är så specifik att den kan besvaras med 20 veckors arbete.

Teoretisk ram: Skissera det akademiska sammanhanget för det planerade arbetet. Det här avsnittet kan ses som början till litteraturöversikten/referensramen i examensarbetet, och det ska omfatta minst tio referenser till vetenskapliga publikationer. Skriv avsnittet som en introduktion till vad som är känt inom forskningen av betydelse för forskningsfrågan. Ni kan skriva i form av sammanfattningar av de publikationer ni har valt ut, men det kan vara bättre om ni kan skriva en tematisk diskussion där ni pekar på viktiga teman i litteraturen och diskuterar hur olika författare ser på dem, samt hur dessa relaterar till det arbete ni tänkt göra.

Metod: Övergripande plan för hur ni ska besvara forskningsfrågan eller forskningsfrågorna. Om er fråga handlar om hur något är, så ska det här avsnittet precisera kvantitativa och/eller kvalitativa metoder för att samla in och analysera data. Om er fråga i stället handlar om hur något kunde vara, så beskriver ni här de metoder ni planerar att använda för förstudier, designarbete och värdering. I bägge fallen ska ni också motivera dina val av metoder.

Tids- och aktivitetsplan på veckonivå för examensarbetet, utgående från de milstolpar som gäller för examensarbetet. Ofta används ett Ganttschema för att strukturera exjobbet.

Exjobbets planeringsrapport

Baserat på forskningsplanen från metodkursen har ni en god grund för exjobbetsplaneringsrapport. Men, forskningsplanen och planeringsrapporten är olika dokument. Planeringsrapport bör diskuteras med handledare och examinator för exjobbet innan den är godkänd som en planeringsraport. Detta påverkar dock inte godkännandet av metodkursen forskningsplan. Enligt ITNs rutiner ska en planeringsrapport innehålla:

Läs mer om vetenskapliga verktyg i Blomkvist och Hallin Metod för teknologer,
samt i Säfsten och Gustavsson Forskningsmetodik för ingenjörer och andra problemlösare,
samt KJ's tankar om rapport Att skriva en vetenskaplig rapport.